RYS HISTORYCZNY                       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28              W BYDGOSZCZY

         

Początki szkoły są związane z powstaniem i rozbudową osiedla Kapuściska. W roku 1953 rozpoczęto dowożenie dzieci wozami zaprzęgniętymi w    konie     do    szkoły   mieszczącej   się    przy   skrzyżowaniu  ulicy Wł. Bełzy z Częstochowską. W 1954 roku otwarto szkołę w hotelu robotniczym znajdującym się na ulicy Techników 6.

    31   sierpnia  1956    roku    nastąpił   techniczny   odbiór     budynku     szkoły,

który mieścił się przy ulicy Janka Krasickiego. W skład komisji  wykonującej odbiór wchodzili przedstawiciele Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego oraz Wydziału Oświaty. W dniach 31 sierpnia do 2 września  miało miejsce meblowanie budynku oraz przygotowywanie sal lekcyjnych do rozpoczęcia zajęć.  Wyposażenie szkoły składało się z 490 szaf, 170 stolików  przeznaczonych dla uczniów, 160 ławek,  20 stołów, 590 krzeseł, 20 tablic i 20 foteli dla nauczycieli.

        Pan Alojzy Goliński został kierownikiem szkoły, natomiast Rada Pedagogiczna składała się z 17 pedagogów.

       3 września 1956 roku  miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele Wydziału Oświaty, Komitetu Rodzicielskiego  oraz budowniczowie szkoły. Powstało 17 oddziałów i 16 sal lekcyjnych. Szkoła liczyła 596 uczniów.

27 października  1956 roku utworzono drużynę harcerską.

     W czerwcu    1956   roku     miała     miejsce     pierwsza     wizytacja      szkoły,

którą przeprowadził wizytator  Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej pan Franciszek Grott. Działalność  szkoły została oceniona pozytywnie.

    W  roku   szkolnym       1957/1958    utworzono  21    oddziałów   w    związku

z powiększeniem się ilości uczniów do 753.

W styczniu 1960 roku wyposażono pracownię przeznaczoną dla klas pierwszych, natomiast dwa lata później salę języka polskiego.

     W latach 1963-1965 prężnie działało  koło modelarskie, którego opiekunem był pan Paweł Dulka. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach zdobyli puchar przechodni Aeroklubu Bydgoskiego.

     W 1965 roku szkoła została zatwierdzona jako wiodąca w zakresie pracy dydaktycznej przez Inspektorat Oświaty.  W tym samym czasie sale lekcyjne wyposażono w nowe meble wykonane   w własnym   zakresie na wzór mebli   prezentowanych   na    wystawie   „Cezasu” w Warszawie.

     W roku 1965/1966 liczba uczniów wzrosła do 966 osób. W wyniku wprowadzonej reformy oświaty nauka w szkole podstawowej trwała osiem lat.

     6 czerwca 1973 roku  szkole nadano patrona. Został nim Janek Krasicki.

     W latach siedemdziesiątych   miał    miejsce    gruntowny    remont   budynku

w  wyniku którego szkoła  została  podłączona do  sieci  ciepłowniczej. Również  nastąpiła   modernizacja  kuchni  i stołówki oraz doprowadzono gaz. W 1985 roku wykonano nową  elewację budynku w kolorach brązu i beżu.

      W czasie kierowania placówką przez mgr Zenona Imbierowskiego zmodernizowano pokój  nauczycielski,  dokonano  wymiany  mebli  oraz  tablic

w klasach. Szkoła otrzymała również pomoce audiowizualne.

      11 maja 1985 roku odbyło się  uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej pełniącej również funkcję klasopracowni historii. Znajdowały się w niej plansze obrazujące szlak bojowy LWP, pamiątki po  byłych  więźniach obozów  koncentracyjnych,  dokumenty,  gazety z czasów II wojny  oraz sztandar szkoły.

      W 1986 roku w skład grona pedagogicznego wchodziło 53 nauczycieli. Liczba  uczniów w 30 oddziałach wynosiła 880, istniały także 2 grupy przedszkolne. Szkoła posiadała 20 sal lekcyjnych. Był to miedzy innymi  gabinet biologiczny, chemiczny, fizyczny oraz klasopracownie języka polskiego, języka rosyjskiego, geograficzna, matematyczna, wychowania fizycznego, nauczania początkowego zajęć  praktyczno-technicznych.

      Uczniowie działali w Samorządzie Uczniowskim, w wielu kołach zainteresowań oraz w organizacjach takich jak: ZHP, PCK, TPPR, LOP, SKKT.

     W  szkole   znajdowała   się    również   biblioteka,   gabinet   stomatologiczny

 i lekarski w którym przez wiele lat pracowała  pani Genowefa Hewner.

     Uroczystości szkolne posiadały oprawę muzyczną dzięki pracy pani mgr Marii Lewandowskiej, która opiekowała się chórem szkolnym.

     Ważnym elementem życia szkoły była świetlica szkolna. Przez wiele lat opiekę nad dziećmi sprawowała pani mgr Barbara Jodłowska oraz pani mgr Halina Wysocka. Początkowo świetlica  opiekowała się  chętnymi  dziećmi z klas

 I-VIII. Uczniowie mogli tutaj wykonać zadania domowe, ciekawie spędzić czas wolny oraz zjeść posiłek. W kolejnych latach świetlica opiekowała się głównie dziećmi z klas I-IV. W roku szkolnym1984/ 1985 świetlica szkolna zdobyła miano „wzorowej świetlicy”. W 1985 roku odbyła się w niej konferencja metodyczna dla kierowników z całej Polski,  natomiast rok  później  odbyły  się  tutaj  zajęcia

dla uczestników ogólnopolskiej konferencji nauczycieli metodyków do spraw świetlic. W świetlicy miały również miejsce zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne   dla dzieci z problemami wychowawczymi i z rodzin niewydolnych wychowawczo.

     W szkole działało koło kukiełkowe, prowadzone przez panią Beatę Ratajczak.

     W 1988 roku powstał szczep ZHP, które tworzyły  dwie  drużyny  harcerskie

i dwie drużyny zuchowe oraz drużyna strzelecka-28 BDH „Tropy 87”, która była prowadzona przez pwd Krzysztofa Pawłowskiego, Drużyna Harcerska „Złote Rączki”- dh Hanny Bielskiej, 66 Drużyna Zuchowa „Kropeczki Szczęścia”- pwd Mirosławy Bekisz, Drużyna Zuchowa „ Wesołe Słoneczka”- dh Marii Rzepkowskiej.

      Pan Edward Zabłocki przez wiele lat opiekował się kołem fotograficznym, którego członkowie samodzielnie wykonywali zdjęcia na imprezach szkolnych. Fotografie były prezentowane w gablotach szkolnych.

     Przez szereg lat istniała Szkolna Kasa Oszczędności prowadzona przez panią Bożenę Kostkę i od roku 1987 panią mgr Grażynę Kałdowską.

     29 sierpnia 1991 roku nasza placówka otrzymała nazwę- Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy.

     W  naszej szkole gościliśmy znanego pisarza Arkadego Fidlera,  autorkę  książek dla dzieci i młodzieży panią Wandę Chotomską oraz wioślarskiego mistrza olimpijskiego pana Roberta Sycza.

    W 1995 roku powstało Szkolne Koło  Miłośników Miasta Bydgoszczy, które współpracowało z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy. Funkcję opiekuna pełniła pani mgr Elżbieta Goryszewska.

   Rok później, czyli w 1996 powstała pierwsza pracownia komputerowa, opiekę nad nią sprawowała mgr inż. Małgorzata Siuda.

        W 1996 roku  z inicjatywy pani mgr Katarzyny Sobczak powstała salka przeznaczona do gimnastyki korekcyjnej. W tym samym okresie utworzono gabinet logopedyczny, z którego korzystali uczniowie klas I-III.

      1 września 1999 roku wprowadzono reformę oświaty w  wyniku której  staliśmy się sześcioletnią szkołą podstawową.

     W   2002  i  2003  roku  pani  Barbara  Jodłowska  prowadziła  kolonie  letnie

w Gąsawie i Żninie. Organizowano również przez wiele lat półkolonie w okresie ferii i wakacji.

     Od października 2003 roku w szkole prowadzone są warsztaty dla studentów filologii     polskiej   Uniwersytetu   im.  Kazimierza   Wielkiego z   zakresu  dramy

 na lekcjach języka polskiego. Zajęcia te prowadzi pani mgr Hanna Zderko.

                W roku 2006 znaczącym wydarzeniem było utworzenie Centrum Multimedialnego w szkolnej bibliotece. Opiekę nad nim sprawowała pani mgr Justyna Tomasik.

     20 grudnia 2008 roku  nastąpiło uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” przez prezydenta miasta Bydgoszczy pana Konstantego Dombrowicza, natomiast 21 września 2010 roku  oddano do użytku miasteczko komunikacyjne.

W 2008 roku również nastąpiła wymiana dachu budynku szkoły, natomiast trzy lata później wstawiono nowe okna. Na początku 2013 roku oddano do użytku plac zabaw, zbudowany w ramach projektu „Radosna szkoła”. W grudniu 2014 roku zakończono układanie  nowej powierzchni placu rekreacyjnego oraz chodników na terenie przyszkolnym.

   W listopadzie 2010 roku odbył się finał projektu „Na tropie historii”, którego celem było poznanie i poszerzenie przez uczniów wiedzy na temat lokalnych wydarzeń i postaci historycznych związanych z Bydgoszczą.

    8  grudnia  2010  miał   miejsce I   Koncert   Mikołajkowy.  Dochód   uzyskany

 w trakcie prowadzenia imprezy został przeznaczony dla najbardziej potrzebujących  dzieci  z  naszej  szkoły. Od  2011  roku    odbywa  się   również na terenie naszej placówki festyn z okazji Dnia Dziecka. Są to przedsięwzięcia, które odbywają się co roku.

    W marcu 2011 roku szkoła została odwiedzona przez pana Jana Tomaszewskiego, legendarnego bramkarza reprezentacji Polski w piłce nożnej, promującego ekologię w ramach ProNatura  EkoCup.

  W 2016 roku usytuowano  na budynku szkoły stylowe latarnie, które zostały ufundowane przez Dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz rodziców z okazji 60-lecia istnienia szkoły w tym budynku.

  Uczniowie naszej placówki biorą  udział w wielu akcjach charytatywnych  oraz w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, gdzie odnoszą sukcesy. Działają również różnorakie koła zainteresowań. Odbywa się wiele uroczystości   poświęconych   bieżącym   rocznicom i wydarzeniom związanym z życiem szkoły.

  Absolwentami naszej placówki oświatowej są znani nauczyciele, lekarze, uczeni, właściciele przedsiębiorstw itp. Niektórzy z nich zamieszkali poza granicami naszego państwa, gdzie godnie reprezentują naszą ojczyznę.

 

DYREKTORZY SP NR 28

  1. Alojzy Goliński (1956-1972)
  2. Mirosława Dobbek (1972-1973)
  3. Wanda Guźlak (1973-1983)
  4. Zenon Imbierowski (1983-1986)
  5. Krystyna Ogonowska (1986-1990)
  6. Zofia Falkowska (1990-2002)
  7. Anna Głowska (2002-2007)
  8. Dariusz Prekop (2007-2012)
  9. Małgorzata Modrzejowska

 

Opracowała: mgr Anna Ostrowska